สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

แบบตอบรับ ISC Young Scholars Roundtable (YSR) ครั้งที่ 3
หัวข้อ US - China relations: the new Cold War?
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
ข้อมูลลงทะเบียน
กรุณาระบุ

กรุณาระบุ

กรุณาระบุ

กรุณาระบุ

กรุณาระบุ

กรุณาระบุ E-mail

กรุณาระบุ

กรุณาระบุ

กรุณาระบุ

กรุณาระบุ

กรุณาระบุ

กรุณาระบุ

Invalid Inputกรุณาตอบรับเพื่อลงทะเบียนภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563
สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวระพีพัฒน์ กองรักษา
Tel : 0 2203 5000 ext. 45106 , Mobile : 090 594 3913 , E-mail : isc.dvifa@gmail.com